KLIENTI Eagle Sha, Tirana, Albania
KONTRAKTOR Huawei, Tirana Albania
NEN-KONTRAKTOR Kuel Shpk, Tirana, Albania
OBJEKTI Ndertimi i infrastruktures civile dhe elektro-mekanike te stacioneve te telefonise se levizshme
AFATI I PUNIMEVE 8 muaj
VLERA 380.000 €